DOTACJE

MÓJ PRĄD

MÓJ PRĄD

CEL I ZAKRES PROGRAMU

Program „Mój Prąd” realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada zwiększenie produkcji energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Program wspiera prosumentów, mając na celu zmniejszenie emisji CO2 i poprawę jakości powietrza.

CEL I ZAKRES PROGRAMU

Program „Mój Prąd” realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada zwiększenie produkcji energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Program wspiera prosumentów, mając na celu zmniejszenie emisji CO2 i poprawę jakości powietrza.

FORMA DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. W praktyce większość prosumentów otrzyma zatem maksymalne dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł, bo instalacje fotowoltaiczne kosztują zwykle ponad 10 tys. zł.

FORMA DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. W praktyce większość prosumentów otrzyma zatem maksymalne dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł, bo instalacje fotowoltaiczne kosztują zwykle ponad 10 tys. zł.

KOSZTY KWALIFIKOWANE

O dotację mogą ubiegać się osoby, które rozpoczęły inwestycje po 23 lipca tego roku. Rozpoczęcie rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego czyli opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Koszty kwalifikowane obejmują zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji czyli paneli fotowoltaicznych z niezbędnym oprzyrządowaniem.

KOSZTY KWALIFIKOWANE

O dotację mogą ubiegać się osoby, które rozpoczęły inwestycje po 23 lipca tego roku. Rozpoczęcie rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego czyli opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Koszty kwalifikowane obejmują zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji czyli paneli fotowoltaicznych z niezbędnym oprzyrządowaniem.

BENEFICJENCI

Z dotacji mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Wsparcie dotyczy mikroinstalacji o mocy od 2 kW do 10 kW. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania. Zwiększenie mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej nie kwalifikuje się do dotacji!

BENEFICJENCI

Z dotacji mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Wsparcie dotyczy mikroinstalacji o mocy od 2 kW do 10 kW. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania. Zwiększenie mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej nie kwalifikuje się do dotacji!

ZASADY DOFINASOWANIA:

 • Maksymalna wysokość dotacji wynosi 5 000 zł, nie przekraczając poziomu 50% kosztów kwalifikowanych.
 • Dofinansowanie dla mikroinstalacji o mocy od 2 kW do 10 kW – projekt nie dotyczy rozbudowy już istniejącej instalacji.
 • Dofinasowanie dla inwestycji zrealizowanych od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury).
 • Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”.
 • Dotację z programu można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, w ramach której można odpisywać od podatku dochodowego (PIT) instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł. Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o otrzymaną dotację (np. inwestycja 25 tys. zł – 5 tys. Mój Prąd = 20 tys. zł do odliczenia).
 • Wnioski można składać w terminie od 30.08.2019r. do 20.12.2019r. Kolejny nabór planowany od początku 2020 roku. Program został zaplanowany na lata 2019-2025 lub do wyczerpania alokacji w wysokości 1 mld zł.
 • Beneficjent musi wyrazić zgodę na możliwość przeprowadzenia kontroli instalacji w okresie 3 lat licząc od dnia wypłaty dofinansowania.
 • Informacji o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

ZASADY DOFINASOWANIA:

 • Maksymalna wysokość dotacji wynosi 5 000 zł, nie przekraczając poziomu 50% kosztów kwalifikowanych.
 • Dofinansowanie dla mikroinstalacji o mocy od 2 kW do 10 kW – projekt nie dotyczy rozbudowy już istniejącej instalacji.
 • Dofinasowanie dla inwestycji zrealizowanych od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury).
 • Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”.
 • Dotację z programu można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, w ramach której można odpisywać od podatku dochodowego (PIT) instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł. Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o otrzymaną dotację (np. inwestycja 25 tys. zł – 5 tys. Mój Prąd = 20 tys. zł do odliczenia).
 • Wnioski można składać w terminie od 30.08.2019r. do 20.12.2019r. Kolejny nabór planowany od początku 2020 roku. Program został zaplanowany na lata 2019-2025 lub do wyczerpania alokacji w wysokości 1 mld zł.
 • Beneficjent musi wyrazić zgodę na możliwość przeprowadzenia kontroli instalacji w okresie 3 lat licząc od dnia wypłaty dofinansowania.
 • Informacji o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

WNIOSEK I KONIECZNE DOKUMENTY

Wnioski przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oznacza to, że wniosek wraz załącznikami można złożyć bezpośrednio w warszawskiej siedzibie NFOŚiGW, wysłać go pocztą lub złożyć go elektronicznie przez profil zaufany lub e-dowód. Podpisanie wniosku o dofinansowanie jest jednocześnie oświadczeniem woli zawarcia umowy. To skraca czas do wypłaty dotacji.

W dokumentach dostarczonych do NFOŚiGW muszą znaleźć się:

 • oryginał wniosku o dofinansowanie, wypełniony komputerowo lub własnoręcznie, ale drukowanymi literami i niebieskim lub czarnym długopisem. KONIECZNIE własnoręcznie podpisany przez składającego wniosek.
 • trzy załączniki:
 1. Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”.
 2. Dowód zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej zapłacie.
 3. Zaświadczenie OSD (operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej), do którego sieci przyłączona jest mikroinstalacja fotowoltaiczna – musi zostać podbite przez OSD (czyli dawny zakład energetyczny). Uwaga: OSD nie należy mylić ze sprzedawcą energii. Największymi OSD w Polsce są: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator i Energa Operator.

WNIOSEK I KONIECZNE DOKUMENTY

Wnioski przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oznacza to, że wniosek wraz załącznikami można złożyć bezpośrednio w warszawskiej siedzibie NFOŚiGW, wysłać go pocztą lub złożyć go elektronicznie przez profil zaufany lub e-dowód. Podpisanie wniosku o dofinansowanie jest jednocześnie oświadczeniem woli zawarcia umowy. To skraca czas do wypłaty dotacji.

W dokumentach dostarczonych do NFOŚiGW muszą znaleźć się:

 • oryginał wniosku o dofinansowanie, wypełniony komputerowo lub własnoręcznie, ale drukowanymi literami i niebieskim lub czarnym długopisem. KONIECZNIE własnoręcznie podpisany przez składającego wniosek.
 • trzy załączniki:
 1. Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”.
 2. Dowód zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej zapłacie.
 3. Zaświadczenie OSD (operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej), do którego sieci przyłączona jest mikroinstalacja fotowoltaiczna – musi zostać podbite przez OSD (czyli dawny zakład energetyczny). Uwaga: OSD nie należy mylić ze sprzedawcą energii. Największymi OSD w Polsce są: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator i Energa Operator.

CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE

CEL I ZAKRES PROGRAMU

Program „Czyste powietrze” zakłada termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe, co przełoży się na rzeczywiste oszczędności finansowe, jak również przyniesie korzystny efekt ekologiczny, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

CEL I ZAKRES PROGRAMU

Program „Czyste powietrze” zakłada termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe, co przełoży się na rzeczywiste oszczędności finansowe, jak również przyniesie korzystny efekt ekologiczny, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

BENEFICJENCI

Program kierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych oraz do osób, które posiadają zgodę na budowę budynku jednorodzinnego.

BENEFICJENCI

Program kierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych oraz do osób, które posiadają zgodę na budowę budynku jednorodzinnego.

FORMA DOFINANSOWANIA

Pomoc finansowa udzielana jest w formie dopłaty lub niskooprocentowanej pożyczki. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW

FORMA DOFINANSOWANIA

Pomoc finansowa udzielana jest w formie dopłaty lub niskooprocentowanej pożyczki. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie.
 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie.
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.
 • Kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego przeznaczona na modernizację/budowę źródła ciepła w ramach dotacji nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł, a dla ogniw fotowoltaicznych kwoty 10 000 zł.

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie.
 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie.
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.
 • Kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego przeznaczona na modernizację/budowę źródła ciepła w ramach dotacji nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł, a dla ogniw fotowoltaicznych kwoty 10 000 zł.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – WROCŁAW

ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – WROCŁAW

INFORMACJE OGÓLNE

Zwolnienie od podatku od nieruchomości obowiązuje na podstawie UCHWAŁY NR XIII/316/19 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła.

CEL UCHWAŁY

Projekt ma na celu poprawę jakości klimatu we Wrocławiu. Założenia są zgodne z kierunkami rozwoju i modernizacji gminy na lata 2015-2020, z perspektywą do roku 2050, określonymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

PRZEDMIOTEM ZWOLNIENIA

Nieruchomości lub ich części, do których zostały podłączone i co najmniej raz uruchomione niskoemisyjne źródła energii czyli instalacje fotowoltaiczne kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperator lub gruntowy wymiennik ciepła.

WARUNKI ZWOLNIENIA

 • Podmiot płaci podatek od nieruchomości.
 • Maksymalna wielkość zwolnienia nie może przekroczyć nakładów poniesionych na zaup i podłączenie niskoemisyjnych źródeł energii do budynku lub jego części, które skorzystają ze zwolnienia.
 • Zwolnieniu nie podlegają budynki lub ich części związane z prowadzeniem wielkopowierzchniowej działalności handlowej (powyżej 400 m2).
 • W nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej) zwolnienie stanowi pomoc de minimis, w związku z czym zwolnienie nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania. W przypadku przedsiębiorców będą sprawdzane powiązania kapitałowe de minimis.
 • Budynek lub jego część zwolniona jest z podatku od nieruchomości przez cały okres podłączenia do sprawnych i działających niskoemisyjnych źródeł energii, jednak nie dłużej niż przez okres obowiązywania uchwały, a w przypadku pomocy de minimis, także nie dłużej niż do osiągnięcia limitu 200 000 euro.
 • W przypadku odłączenia nieruchomości od niskoemisyjnych źródeł ogrzewania lub ich wyłączenia zwolnienie wygasa.
 • Zwolnienie od podatku z nieruchomości można uzyskać nie później niż do 31 grudnia 2020 roku.

DOKUMENTY DO UZYSKANIA ZWOLNIENIA

Zwolnienie od podatku z nieruchomości można uzyskać pod warunkiem:

 

 • zgłoszenia planowanej inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia, Kompletny wniosek o zwolnienie z podatku składa się z:
 1. wniosek (wzór wniosku dostępny w uchwale)
 2. oświadczenia (wzory dostępne w uchwale)
 3. oświadczenie o pomocy de minimis w przypadku przedsiębiorców,
 4. deklaracja lub korekta deklaracji podatkowej (deklaracja IN-2 wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3)
 5. tytuł prawny do nieruchomości,
 6. potwierdzenie wpisania do Planu gospodarki niskoemisyjnej,
 7. potwierdzenie zamontowania licznika dwukierunkowego od operatora energetycznego,
 8. faktura potwierdzająca zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • poniesienia nakładów na niskoemisyjne źródła energii w wysokości co najmniej 15 000 złotych netto,
 • złożenia wniosku do końca roku, w którym niskoemisyjne źródło energii zostało podłączone do instalacji, urządzeń lub sieci wewnątrz budynków lub ich części,
 • wpisanie inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, (złożenie formularza i uzyskanie pisemnego potwierdzenia wpisania do PGN)

ZWOLNIENIE Z PODATKU A PRZEDSIEBIORCY

 • Jeżeli przedsiębiorca ma możliwość odliczenia podatku VAT od instalacji fotowoltaicznej to kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości będzie kwotą netto. Kwota netto będzie traktowana nawet jeżeli przedsiębiorca posiada ale nie korzysta z prawa do odliczenia podatku VAT.
 • Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność handlowa na powierzchni powyżej 400 m2 to zwolnieniu od podlega ta część budynku która wpisana wykorzystywana jest jako usługowa. W takim wypadku do wniosku należy dołączyć rzut kondygnacji z zaznaczonym obszarem pod działalność handlową i usługową.
 • Przedsiębiorcy zobowiązani są do załączenia do wniosku zaświadczenia o pomocy de minimis.

Zapraszamy do kontaktu

ATUM Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław

NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł., Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 kom. 530 171 747, 576 561 666, tel. 71 786 62 87

biuro@atum-energia.pl

Chcesz zostać z Nami na dłużej? Zapisz się do newslettera i otrzymuj informacje branżowe średnio raz w miesiącu.

Zgadzam się na zapis do listy mailingowej i otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych dostarczanych przez ATUM Sp. z o. o. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności (możesz usunąć zgodę w każdej chwili)

Zgody